of the page as possible:
 

About us

บริษัท ไทยโคโค่ฟาร์ม จำกัด (THAI COCO FARM CO., LTD.)

บริษัท ไทยโคโค่ฟาร์ม จำกัด ภายใต้แบรนด์ “โคโค่ฟาร์ม” เล็งเห็นคุณประโยชน์มากมายของมะพร้าวไทยซึ่งเป็นพืชยืนต้นที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน และชื่นชมภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทย ที่ได้นำส่วนต่างๆ ของมะพร้าวมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจวบจนทุกวันนี้ ดังนั้น โคโค่ฟาร์ม เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทยที่ส่งต่อกันมานี้ จึงได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวร่วมกับนักวิจัยที่มากประสบการณ์ จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ เป็นผลิตภัณฑ์นวตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้คน เพื่อสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

 

office-happyday

สำนักงานที่ตึกแฮปปี้เดย์ กรุงเทพฯ

factory

โรงงานที่ จ.นครปฐม

เราได้คัดสรรวัตถุดิบมะพร้าวชั้นดี จากสวนมะพร้าวบริเวณภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ในภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกต้นมะพร้าวที่มีคุณภาพ และผลิต/แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่ได้มาตรฐาน คงไว้ซึ่งคุณประโยชน์จากสารอาหาร ปราศจากสารเคมี สะดวก ปลอดภัยต่อการบริโภคหรือนำไปใช้

มะพร้าวถือเป็นต้นไม้ที่มีความมหัศจรรย์ มะพร้าวต้นหนึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยคนไทยเราเชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวอันดับต้นๆ ของโลก